గ్రీన్ పినపాక కొరకు గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో భాగంగా మణుగూరు విద్యార్థులు .....