300 కుటుంబాలకు కూరగాయలు పంపిణీ చేసిన స్వామి వివేక్ పటేల్.