సదాశివపేట పట్టణంలో కూరగాయల వ్యాపారస్తులకు మాస్కులు పంపిణీ చేస్తున్న మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు.

సదాశివపేట పట్టణంలో కూరగాయల వ్యాపారస్తులకు మాస్కులు పంపిణీ చేస్తున్న మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు.