హైదరాబాద్ లో పలుచోట్ల నివసిస్తున్న వలస కూలీల యొక్క కష్టా, సుఖాలను తెలుసుకుంటున్న మంత్రివర్యులు కె.టి.ఆర్ గారు