నేమీ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో బియ్యం పంపిణీ చేసిన - నేమీ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు శ్రీ చింతల రామచంద్రారెడ్డి గారు.