హైదరాబాద్ మోతీనగర్ ప్రాంతంలో వైన్ షాపుల ముందుకు గుంపులు గుంపులుగా తరలి వచ్చిన మందుబాబులు...