దరఖాస్తు పేరిట వేలాది రూపాయలు వసూలు : ఉద్యోగ అవకాశాలు అంటూ మోసం