తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన రైళ్లలో వెళ్తూ జై తెలంగాణ నినాదాలు చేసిన బీహార్ కార్మికులు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన రైళ్లలో వెళ్తూ జై తెలంగాణ నినాదాలు చేసిన బీహార్ కార్మికులు.